AAAO

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

AAAO

V členských organizacích pracuje více než 2200 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 2,8 miliardy Kč za rok.

Smírčí řád

Vytisknout článek 

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z.s.

SMÍRČÍ ŘÁD

1 Základní zásady
1.1 Tento smírčí řád Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z.s. (dále AAAO) je jedním z řídících dokumentů AAAO. Členové AAAO přijetím tohoto smírčího řádu projevují vůli řešit všechny vzájemné spory smírnou cestou.

1.2 Smírčí řízení může být zahájeno pouze z podnětu některé ze stran sporu. Členové AAAO se zavazují učinit podle svých možností vše pro dosažení smíru a v této souvislosti zejména
- reagovat v přiměřené lhůtě na podněty ke smírnému řešení;
- spolupracovat se smírčí komisí a dodržovat níže uvedená procesní pravidla.

1.3 Členové AAAO mohou odmítnout smírčí řízení v případě, že
- spor je zřejmě nevhodný pro projednání v rámci smírčího řízení, nebo je dána jeho výlučná příslušnost jiným orgánům;
- dosažení smíru ve sporné věci je zřejmě nereálné;
- existují jiné závažné důvody na straně účastníků sporu.
Odmítnutí smírného řešení je člen AAAO povinen na písemnou výzvu prezidenta/viceprezidenta AAAO ve stanovené lhůtě písemně zdůvodnit, event. sdělit za jakých okolností by pro něj bylo přijatelné.

2 Obecná ustanovení
2.1 Projednání sporů mezi jednotlivými členy AAAO jakož i mezi členy a orgány AAAO upravuje tento smírčí řád.

2.2 Smírčí řád stanovuje pravidla smírčího řízení, která vytvářejí podmínky pro dosažení smíru mezi účastníky sporu.

3 Smírčí komise
3.1 Smírčí komise je příležitostným orgánem AAAO ustanovovaným ad-hoc pro řešení jednotlivých případů. V jednoduchých případech je smírčí komise tříčlenná a sestává z nezávislého předsedy smírčí komise a dvou přísedících, kterými jsou zástupci jednotlivých stran sporu. Ve složitějších případech, zejména v případech vyššího počtu stran sporu, může být ustavena komise s vyšším počtem členů; tento počet však vždy musí být lichý za dodržení rovného zastoupení všech zúčastněných stran.

3.2 Povinností smírčí komise je objasňovat sporné záležitosti a usilovat o dosažení dohody o smíru mezi stranami sporu za vzájemně přijatelných podmínek.

3.3 Předseda smírčí komise vede její jednání jménem komise, podepisuje dokumenty a informuje prezidium AAAO. Členové smírčí komise podávají stanoviska a návrhy na řešení sporu a navrhují způsob jednání komise.

3.4 Předseda smírčí komise, členové smírčí komise, prezidium, prezident a viceprezident mají povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se dovědí v souvislosti se smírčím řízením.

3.5 Strany smírčího řízení mají rovné postavení a musí jim být poskytnuta plná příležitost k uplatnění jejich práv.

4 Zahájení smírčího řízení
4.1 Smírčí řízení je zahajováno na základě písemné žádosti účastníka sporu předložené prezidentovi/viceprezidentovi AAAO. Žádost musí obsahovat informace týkající se předmětu sporu, označení stran sporu a jmenování zástupce do smírčí komise.

4.2 Prezident/viceprezident AAAO zaregistruje žádost o smírčí řízení a zašle její kopii všem stranám sporu s požadavkem na předložení jejich stanoviska k předmětu sporu. Současně si vyžádá jejich souhlas k řešení sporu smírčím řízením a vyzve je ke jmenování zástupce do smírčí komise. Strany jsou povinny reagovat do 14 dnů od oslovení. Datum doručení posledního souhlasu k projednání věci ve smírčím řízení je datem zahájení řízení podle tohoto řádu. V případě nesouhlasu některé ze stran sporu řízení nebude zahájeno, což prezident/viceprezident AAAO písemně oznámí všem účastníkům.

4.3 Zahájením smírčího řízení prezident/viceprezident AAAO, a to po schválení prezidiem AAAO, navrhne zúčastněným stranám nominaci předsedy smírčí komise, který splňuje předpoklady pro objektivní posouzení věci. Navrhovaný předseda smírčí komise musí splňovat následující podmínky, a to musí být nestranným a nezávislým, nesmí být podjatý ve věci nebo účastníkům smírčího řízení. Pokud tyto podmínky nesplňuje je vyloučen jako předseda smírčí komise. Strany sporu jsou povinny se k navržené nominaci předsedy smírčí komise vyjádřit ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu. Poté, co účastníci sporu potvrdí navrženou nominaci, jmenuje prezident/viceprezident AAAO do 14 dnů předsedu smírčí komise a předá mu veškerý spisový materiál včetně dalšího vedení smírčího řízení.

4.4 Období od zahájení řízení do prvního zasedání komise jsou strany sporu povinny využít k hledání možností pro dosažení konsensu a eventuálnímu vyřešení věci bez zásahu smírčí komise.

5 Průběh smírčího řízení
5.1 Jednání by mělo být zásadně svoláno v co nejkratší době po zahájení řízení, nejpozději do 30 dnů od data jmenování předsedy smírčí komise. Smírčí komise posoudí stanoviska předložená stranami, v případě nutnosti požádá o doplnění podkladů a pokud má za to, že to přispěje k uzavření smíru, svolá ústní jednání.

5.2 Jednání komise se musí zúčastnit všichni jmenovaní členové smírčí komise, jinak je jednání neplatné. Předseda rozhodne, zda je vhodná přítomnost dalších osob, které mohou přispět k objasnění věci a dosažení konsensu. V takovém případě zajistí účast těchto osob. Předseda komise též určí místo konání jednání.

5.3 Cílem jednání smírčí komise je dosažení smíru mezi stranami. Je-li ze stanovisek stran zřejmé, že k dosažení smíru nesměřují, předloží předseda smírčí komise vlastní návrh na uzavření smíru.

5.4 O průběhu ústního jednání se vždy sepisuje zápis.

5.5 Po skončení smírčího řízení předseda komise zkompletuje veškeré písemné materiály a předá je prezidiu AAAO.

6 Závěrečná ustanovení
6.1 Žádost o zahájení smírčího řízení, stejně jako jakákoliv podání týkající se smírčího řízení, nebo určená smírčí komisi, se podávají do sídla sekretariátu AAAO.

6.2 Náklady smírčího řízení, které vznikly stranám sporu, nesou jednotliví účastníci sporu.

6.3 Tento smírčí řád nabývá platnosti a účinnosti schválením Valného shromáždění konaném dne 22. 04. 2022


Tato 2. změna nahrazuje verzi ze 24. 04. 2015 a je účinná od 22. 04. 2022.

 

KONTAKTUJTE NÁS

* - povinné pole

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: